• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายนพพล น้อยพ่วง ครู คศ.1
2 นายวัชรา เตชะอ้าย ครู คศ.1
3 นายเทวฤทธิ์ เลิศพนาศิลป์ ครู คศ.1
4 นายเกรียงไกร ไชยากัน ครู คศ.1
5 นายอนุรักษ์ แสนยาเจริญกุล
6 นายไกรศร แซ่ว้าาน พนักงานราชการ
7 นายมงคลชัย บุญตา ครูอัตราจ้าง
8 นางสาววิไลรัตน์ รินก๋อง ครู คศ.1
9 นางสาวสุจินดา ถกลบูชา ครู คศ.1
10 นางสาวพนิดา ผาแสนเถิน ครู คศ.1
11 นางสาวอาตีกะฮ์ สำมะเนี๊ยะ ครู คศ.1
12 นางสาวพัชรี ทาสา ครู คศ.1
13 นางสาวณัฐพร สงวนหงษ์ ครู คศ.1
14 นางสาวเกสรา จูสิงห์ ครู คศ.1
15 นางสาวณัฏฐิยาภรณ์ โจยือ ครู คศ.1
16 นางสาวเพ็ญพิชชา จิตอารี ครูผู้ช่วย
17 นางสาวกาญจนา ปาละ ครูผู้ช่วย
18 นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีวรรณชัย ครูผู้ช่วย
19 นางสาวโสภา บุญจวง ครูผู้ช่วย
20 นางอารีรัตน์ สืบคำแก้ว พนักงานราชการ