• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

                                                                          วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

                         ทิศทาง แนวทาง การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 มี ดังนี้..

                                                                                     วิสัยทัศน์

..                  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่  เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย และประชาธิปไตย มีคุณธรรมเป็นคนเก่ง และมีความสุข ตามมาตรฐานการเรียนรู้  และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนเพื่อปลูกฝังให้รักประชาธิปไตย มีสุนทรีทางดนตรี นาฏศิลป์  มุ่งเน้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา

 

                                                                                   พันธกิจ

                   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีวินัยและประชาธิปไตย มีสุนทรีทางดนตรีนาฏศิลป์และจิตสำนึกความเป็นไทย ส่งเสริมกิจกรรมต้นแบบสภานักเรียน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงตนอย่างมีความสุข พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาครูและบุคลากรให้เป้นครูมืออาชีพ และจัดการศึกษาโดยการร่วมมือกันระหว่างชุมชน

                                                                               เป้าประสงค์

     โรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทุกด้านโดยมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง

 2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

 3. นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด

 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและคุณภาพที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 5. โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน

 6. นักเรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 7. การบริหารจัดการมีคุณภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

 8. ชุมชนและหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 9. นักเรียนเรียนร่วมดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้