• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ปรัชญา/คติพจน์

                                                                                ปรัชญาโรงเรียน

        โรงเรียนเน้นการจัดการศึกษาโดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ โดยการสร้างให้เด็กเยาวชนและนักเรียนร่วม มีคุณภาพคุณธรรมมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและติปัญญาอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขดั่งปรัชญาที่ว่า                                                                        "นตถิปญญาสมาอาภา"
                                                                  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี...