• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ประวัติโรงเรียน

                                                                  ประวัติการก่อตั้ง

         โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2526 ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 โดยได้รับความร่วมมือจากราษฏรในหมู่บ้านป่าคาใหม่ได้ ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ในเนื้อที่จำนวน 20 ไร่ เปิดทำการสอน
ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4 
วันที่ 1 มิถุนายน 2529 โรงเรียนได้รับการก่อตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ
โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
....ปีพ.ศ.2540 โรงเรียนเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
....ปีพ.ศ.2543 โรงเรียนเข้าโครงการการจัดการเรียนการสอนระบบนิเวศในแปลงผักโดยได้รับความร่วมมือ
       จากองค์กรคอนซอเที่ยมประเทศไทยให้การสนับสนุนบุคคลากรและงบประมาณ
...ปีพ.ศ.2545โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจัดคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนได้จำนวน 5 เครื่อง
...ปีการศึกษา2547 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ได้รับการอนุมัติจากงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 ให้เปิดขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนในปีการศึกษาแรก 27 คน
...ปีการศึกษา2549โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนและประชานได้ร่วมกันทอดผ้าเพื่อการศึกษารวามกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 3 ห้องเรียน 1 หลัง
...ปีการศึกาา2550โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหาร่วนตำบลคีรีราษฏร์ ให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอนจำนวน 3 เครื่อง
...ปีการศึกษา2551โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ได้รับงบประมาณจากบริหารจังหวัดตากให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 3 เครื่อง
...ปีการศึกษา2554 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 30 เครื่อง
...ปัจจุบันปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้าป่าคาใหม่ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล (อ.1 - อ.2) และระดับประถมศึกษา (ป.1 - ม. 3) โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นายอัครพงษ์  รักสีขาว