• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีแกนนำนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ?ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด?ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ ปัญหาและภัยของยาเสพติด ทั้งนี้ได้ร่วมกันรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดและบำเพ็ญประโชยน์ภายในหมู่บ้าน