• โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
  หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายไส่ แซ่ม้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย นางจันยา วงจันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ ทั้งนี้โรงเรียนได้ชี้แจงนโยบาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ตลอดจนการพบปะครูที่ปรึกษาและตอบข้อซักถามของผู้ปกครอง